Транспорт — одна з найбільш важливих галузей економіки. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби матеріаль-ного виробництва, невиробничої сфери, а також населення в усіх видахперевезень.Вантажний транспорт — галузь ви-робничої інфраструктури. Не виробляючи безпосередньо матеріальної продукції, вантаж-ний транспорт є четвертою галуззю матеріального виробництва після видобувної, переробної промисловості і сільського господарства. Жодна названих трьох основних галузей матеріального виробництва не здатна функціонувати без транспортного забезпечення. Продукт тільки тоді готовий до споживання, коли він доставлений до споживача.
Поняття транспортної системи охоплює всі види вантажного транспорту та їхніх транспортних засобів як загального, так і спеціального призначення, сукупність вантажно-розвантажувальних засобів і підприємств, що забезпечують операції завантаження, розвантаження, перевезень та складування вантажів, а також усі види транспортних засобів, які здійсню-ють перевезення пасажирів. У кожній країні транспортна система має свою національну специфіку. Однак узяті разом, в переплетенні та взаємодії, насамперед у міжнародних сполученнях, вони  ­створюють світову транспортну систему, яка є важливою складовою світового господарства.
 Роль автомобільного транспорту в житті сучасного суспільства постійно зростає. Сфера використання автомобіля дав-но перетнула національні кордони, і автотранспорт посідає нині чільне місце серед інших видів транспорту в міжнарод-них перевезеннях вантажів.Рівень розвитку транспортної системи держави — один із найважливіших ознак її технологіч-ного прогресу й цивілізованості. Потреба у високорозвиненій транспортній системі ще більш підсилюється при інтег-рації в європейську і світову економіку, транспортна система стає базисом для ефективного входження України у світо-ве співтовариство й заняття в ньому місця, що відповідає рівню високорозвиненої держави.
 Аналіз даних свідчить про те, що останнім часом у світовому товарообороті відбуваються помітні зміни. Знижується частка залізничного транспорту і внутрішнього судноплавства та різко зростає питома вага прогресивних видів переве-зень вантажів. Найбільший вантажообіг услід за морським транспортом припадає на автомобільний, який випереджає всі інші види транспорту. Особливо великого значення він набуває на Американському та Європейському континентах, а також у країнах, які не мають виходу до моря.
 В Україні за обсягом перевезень вантажів автомобільний транспорт стабільно перевершує залізничний у 4,5-5 ра-зів. Численні автотранспортні підприємства мають досить повно укомплектовану виробничу базу і розгалужену мере-жу інфраструктурних об'єктів.Також активно поповнюється й обновлюється рухомий склад, Удосконалюється система міжміських перевезень, розвиваються міжнародні перевезення. Основними вузлами є всі обласні й багато районних центрів.Найважливішими автомагістралями України є: Одеса – Київ – Чернігів, Харків – Донбас, Дніпропетровськ – За-поріжжя, Запоріжжя – Севастополь, Львів – Київ, Харків – Київ, Полтава – Кишинів. 
 Територія України, особливо в її західній частині, знаходиться на перехресті Південно-Східної й Північно-Західної Євро-пи, тому з подальшим розвитком ринкових відносин, із становленням численних підприємницьких структур треба очіку-вати значного підвищення ролі автотранспорту в оперативних, гарантованих і безпечних щодо збереження вантажу при перевезеннях. 
 Приватне підприємство “Львівкульттовари”, успішно подолавши процес зародження та становлення, зараз швидко розвивається, займаючи свою чільну нішу на ринку транспортних послуг у Львові та західноукраїнському регіоні, ак-тивно просувається на ринок вантажних перевезень по Україні та закордон. Фірма володіє усією необхідною власною інфраструктурною базою у вигляді ремонтно-технічних, логістичних підрозділів. Наявність повної лінійки вантажо-підйомності автомобілів та великої кількості мало- та середньотонажного транспорту робить підприємство зручним партнером для доставки вантажу до Львова чи інших крупних логістичних центрів та розвезенню дрібних партій по торгових точках чи інших вантажоодержувачах. Окрім того, власні складські площі та персонал кваліфікованих ван-тажників дозволяють здійснювати складські операції самостійно, реалізовуючи різноманітні сучасні логістичні схе-ми для клієнта. Міжнародні перевезення вантажів, особливо в руслі інтеграції України в європейські та інші світові структури, на сьогодні є основним напрямком розвитку фірми. Сподіваючись, завдяки вигідному географічному поло-женню Львова , бути корисниз-ми українському та європейському, світовому суспільству, транспортна компанія “Львівкульттовари” щоденно вносить свій вклад в розвиток економічного господарства людства
 Специфіка транспорту, як галузі господарства, полягає в тому, що він сам не виробляє продукцію, а бере учать у її створенні, забезпечує виробництво сировиною, матеріалами, обладнанням і перевозить готові вироби споживачу. Еко-номічна роль транспорту проявляється, перш за все, в тому, що він є органічною ланкою кожного виробництва, вико-нує неперервну і масову поставку всіх видів сировини, палива і продукції з пунктів виробництва до споживача, а також здійснює розподіл праці, спеціалізацію й кооперацію виробництва. Без транспорту неможливо раціонально розмістити виробництво, освоїти нові території і природні багатства. Транспорт – важливий фактор економічної інтеграції країн і розвитку міжнародної торгівлі.